BRAND CONTENT (ANIMATION)

A journey into yourself - with GINGA KOGEN BEER - - YOHO BREWING COMPANY
TAIYO KIKAKU Co., Ltd.

Share:
A journey into yourself - with GINGA KOGEN BEER - - TAIYO KIKAKU Co., Ltd. - TAIYO KIKAKU Co., Ltd.

Winner

Title: A journey into yourself - with GINGA KOGEN BEER -
Entrant Company: TAIYO KIKAKU Co., Ltd.
Production Company: TAIYO KIKAKU Co., Ltd.
Client: YOHO BREWING COMPANY
Director: Atsushi Makino
Executive Producer: Masami Ouchi
Animator / CGI Artist: Takeshi Yashiro
Extra Credits: Illustrator: Atsushi Makino / Cinematographer: Fumio Hatano / Lighting Designer: Yoshiyuki Morishita, Tatsuo Hata / Production Designer: Yoshihiro Nose, Izumi Nakane / Music Supervisor & Piano Player: Chikara Uemizutaru / Cello Player: Nanami Narita / Sound Effects: Masumi Takino / Editor: Atsushi Makino, Hidehisa Watanabe, Tomoya Itabashi / Music Sound Mixer: Shuichi Morita / Sound Mixer: Akari Tatsumi, Nanami Kubo / Production Manager: Mayumi Kawase, Miria Noda
AwardsEngine Logo