BRAND CONTENT (ANIMATION)

Hair album - Takara Belmont Inc.
TAIYO KIKAKU Co., Ltd.

Share:
Hair album - TAIYO KIKAKU Co., Ltd. - TAIYO KIKAKU Co., Ltd.

Winner

Title: Hair album
Entrant Company: TAIYO KIKAKU Co., Ltd.
Production Company: TAIYO KIKAKU Co., Ltd.
Advertising Agency: HAKUHODO Inc.
Client: Takara Belmont Inc.
Director: Yuki Ishikawa
Animator / CGI Artist: Takeshi Yashiro
Extra Credits: Planner & Copywriter: Yuki Yokoi / Producer: Koji Eguchi, Risa Matsui / Production Manager: Oki Tanji / Cinematographer: Shinya Kocho, Ryo Uno(Animation), Keita Ueno(Animation) / Lighting: Haruki Ohori / Hair & Makeup Artist: Kanako Hama / Cast: Akiko Watanabe, Atsushi Hasebe / Offline Editor: Yuma Matsuoka / Online Editor: Jun Hatano / Art Director: Midoriko Nemoto / Colorlist: Takeshi Yamaguchi / Mixer: Ayami Fujiwara, Nanami Kubo / Sound Effects: Akito Narita