SPECIAL CATEGORIES (NO LOGO)

viewers: 1

Share:
viewers: 1 - TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION -

Winner

Title: viewers: 1
Entrant Company: TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION
Director: Yosuke Kobayashi / Daigo Hariya
Extra Credits: Writer:Yosuke Kobayashi,Daigo Hariya / Cast:Yuki Hashiguchi / Music:Yuta Kishimoto / Additional Footage by Teppei Miyagawa,Kai Suzuki,Takumi Takashina,Shun Kotanagi