BRAND CONTENT (MUSIC)

Tsutsu Urara - Daihatsu
Tohokushinsha Film Production

Share:
Tsutsu Urara - Black Cat White Cat Music - Tohokushinsha Film Production

Finalist

Title: Tsutsu Urara
Entrant Company: Black Cat White Cat Music
Production Company: Tohokushinsha Film Production
Advertising Agency: Dentsu Inc.
Client: Daihatsu
Director: Kazuma Kitada
Director of Photography: Andrzej Rudz
Song Title: Perfect Storm
AwardsEngine Logo